Domein D - VERBINDEN van het examenprogramma

9

De leerling kan verbanden leggen tussen de in de domeinen A, B en C

opgedane ervaringen en inzichten met betrekking tot kunstzinnige processen.